Säännöt

Meripartiolippukunta Lätynkääntäjät ry:n säännöt

 1. Nimi, kotipaikka ja kieli

  Yhdistyksen nimi on Meripartiolippukunta Lätynkääntäjät, kotipaikka Turku ja virallinen kieli suomi.
   
 2. Tarkoitus

  Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä jäsentensä keskuudessa partiotyötä ja sen avulla kasvattaa terveitä, sosiaalisen vastuun tuntevia yksilöitä.

  Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä jäsenilleen kokouksia, koulutusta, kilpailuja, leirejä, retkiä, purjehduksia ja urheilutilaisuuksia, joissa hyödynnetään partio-ohjelmaa, johon sisältyy uskonnollinen, kansainvälinen ja yhteiskunnallinen kasvatus.
  Yhdistyksen harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan evankelisluterilaisen kirkon tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan tilaisuus saada oman tunnustuksen mukaista kasvatusta.

  Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

  Tarkoituksen saavuttamiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa arvopapereita ja kerätä varoja toimintaansa varten järjestämällä myyjäisiä ja tempauksia, myymällä ilmoitustilaa yhdistyksen lehteen, omia julkaisuja, järjestämällä retkiä ja purjehduksia, osallistumalla partiopiirin ja -järjestön varainhankintaan. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistyksen toiminta ei saa tuottaa voittoa toimintaan osallisille eikä varojen hankinta saa muodostua yhdistyksen pääasialliseksi tarkoitukseksi.
   
 3. Jäsenet

  Yhdistyksen varsinaisiksi eli A-jäseniksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen B-jäseneksi voidaan holhoojan suostumuksella hyväksyä jokainen 7 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

  Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan tai ei ole viimeksi kuluneen vuoden aikana osallistunut yhdistyksen toimintaan.

  Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä sekä yksityinen henkilö että oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

  Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erittäin ansiokkaalla tavalla vaikuttanut yhdistyksen toimintaan.

  Yhdistyksen kokouksissa kaikilla jäsenillä on puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä äänioikeus.

  Kaikki jäsenet hyväksyy ja erottaa yhdistyksen hallitus.
   
 4. Jäsenmaksut

  A- ja B-jäsenet suorittavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun syyskokouksen määräämänä aikana.

  Kannatusjäsenmaksun suuruuden määrää hallitus.

  Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen.
   
 5. Yhdistyksen hallinto

  Yhdistyksen hallintoelimenä toimii hallitus, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu 3-10 jäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

  Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

  Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet sen jäsenistä on kokouksissa läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  Hallitus nimittää vuodeksi kerrallaan lippukunnanjohtajan apulaisen, lippukunnan sihteerin, lippukunnan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat, jotka muodostavat yhdessä lippukunnanjohtajan kanssa laivapäällystön.
   
 6. Puheenjohtajan ja lippukunnanjohtajan tehtävät

  Puheenjohtajan tehtävänä on
  - kutsua hallitus koolle ja johtaa puhetta sen kokouksissa

  Lippukunnanjohtajan tehtävänä on
  - ylläpitää yhteyksiä taustayhteisöihin
  - johtaa yhdistyksen partiotoimintaa näiden sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten mukaisesti
  - pitää yhteyttä yhdistyksen jäsenten vanhempiin
  - johtaa puhetta laivapäällystön kokouksissa
   
 7. Hallituksen ja laivapäällystön tehtävät

  Hallituksen tehtävänä on
  - edustaa yhdistystä
  - johtaa yhdistyksen toimintaa ja luoda edellytykset partiotoiminnalle
  - valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut yhdistyksen kokouksille esiteltävät asiat
  - valvoa virkailijoiden työskentelyä
  - pitää jäsenluetteloa ja päättää jäsenasioista
  - huolehtia yhdistyksen kokousten koolle kutsumisesta
  - toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset

  Laivapäällystön tehtävänä on
  - johtaa yhdistyksen partiotoimintaa ja tehdä käytännön partiotoimintaan liittyvät päätökset
  - huolehtia partiotoiminnan käytössä olevasta yhdistyksen kalustosta
  - valita virkailijat huolehtimaan partiotoimintaan liittyvistä tehtävistä ja valvoa valitsemiensa virkailijoiden työskentelyä
   
 8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

  Yhdistyksen nimen merkitsee puheenjohtaja, lippukunnanjohtaja, rahastonhoitaja tai sihteeri, kukin yksin tai hallituksen nimeämät henkilöt, kaksi yhdessä.
   
 9. Talous

  Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.

  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle/ tilintarkastajille viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan/ tilintarkastajien tulee palauttaa asiakirjat hallitukselle kirjallisine lausuntoineen viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta
   
 10. Yhdistyksen kokoukset

  Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

  Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.

  Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen esityslista
  5. esitetään tilinpätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Yhdistyksen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä marraskuun loppuun mennessä.

  Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat
  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen estyslista
  5. päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
  6. vahvistetaan toimintauunnitelma, tulo- ja menoarvio
  7. valitaan lippukunnanjohtaja
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilntarkastaja
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaa sisällyttää kokoukseen.
   
 11. Ylimääräiset kokoukset

  Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti esittämäänsä asiaa varten pyytää tai jos hallitus piää sitä muutoin aiheellisena.
   
 12. Kokouskutsu

  Kokouskutsu on asetettava nähtäväksi yhdistyksen ilmoitustaululle tai lähetettävä jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
   
 13. Taustayhteisöt

  Yhdistyksen taustayhteisöinä toimivat Turun Henrikin seurakunta sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä.

  Taustayhteisöt, jotka eivät ole yhdistyksen elimiä, tukevat yhdistyksen toimintaa taloudellisesti sekä luovuttavat yhdistyksen käyttöön näiden toiminnassaan tarvittavat tilat.

  Yhdistys noudattaa taustayhteisöjensä periaatteita näiden sääntöjen 2:n mukaisesti.
  Yhdistyksen ja taustayhteisöjen keskinäiset suhteet määritellään tarkemmin erillisellä sopimuksella.
   
 14. Sääntöjen muuttaminen

  Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä annetaan muutosesityksen puolesta.
   
 15. Yhdistyksen purkaminen

  Yhdistys purkautuu, jos kahdessa perättäisessä vähintään kahden (2) viikon välein pidettävässä kokouksessa molemmissa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä annetaan purkautumisehdotuksen puolesta.

  Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat ja omaisuus taustayhdistysten haltuun yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan yhdistyksen ja taustayhteisöjen tekemän sopimuksen mukaisesti.